Informacje dotyczące klas czwartych

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY IV

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia zgodnie z przepisami prawa. W takim trybie ucznia przyjmuje dyrektor.

W celu przyjęcia dziecka do szkoły należy złożyć w sekretariacie:

kartę zgłoszenia. POBIERZ

Informacje zawarte w formularzu zgłoszenia rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem, a w razie potrzeby dodatkowo:

  • Osoba samotnie wychowująca – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający odebranie prawa współdecydowania o najważniejszych sprawach dotyczących wychowania i nauki dziecka przez jednego z rodziców lub akt zgonu (kopia dokumentu)
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

– świadectwo z klasy II

– ocenę półroczną z klasy III

Decyzja dyrektora zostaje poprzedzona rozmową z kandydatem i obojgiem rodziców w terminie wyznaczonym w sekretariacie szkoły

Terminarz:

  • Od 4 do 15 lutego 2019 r. składanie wypełnionej karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania sekretariatu.
  • Od 4 marca do 15 marca 2019 r. rozmowy rekrutacyjne z kandydatem i jego obojgiem rodziców
  • 22 marca 2019 r.– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2019/2020 (lista umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu)
  • Czerwiec 2019 r. – zebranie z rodzicami (dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym).