Informacje dotyczące klas czwartych

W roku szkolnym 2018/2019 będą utworzone dwie klasy czwarte:

 • klasa z drugim językiem obowiązkowym – francuskim (od klasy siódmej)
 • klasa z drugim językiem obowiązkowym – niemieckim (od klasy siódmej)

Maksymalna ilość uczniów w każdym oddziale: 25.

Siedzibą klas czwartych będzie budynek przy ulicy Marszałkowskiej 40 w Kielcach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Karta zgłoszenia
Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym rodzice potwierdzają odpowiednimi dokumentami:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (bezpośrednio na karcie zgłoszenia),
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub kopia orzeczenia równoważna w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, (kopia dokumentu)
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny wymagającą wsparcia.
 • potwierdzona kserokopia świadectwa z klasy drugiej, odpis ocen śródrocznych z klasy trzeciej, informacja o osiągnięciach w konkursach: przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych,
 • opinia katechety (może być dostarczona po zakończeniu roku szkolnego wraz ze świadectwem).

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.
 3. Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria dodatkowe: dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach.

  HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • Od 26 lutego do 28 marca 2018 r.– składanie wypełnionej karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły w sekretariacie w godzinach urzędowania sekretariatu,
 • Od 19 marca do 4 kwietnia 2018 r. – rozmowy rekrutacyjne z kandydatem i jego obojgiem rodziców,
 • 13 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2018/19, (lista umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu, na stronie internetowej szkoły, telefonicznie nie udzielamy informacji).

KARATA ZGŁOSZENIA DZIECKA do klasy czwartej