Informacje dotyczące klas siódmych

Ważna uwaga: uczniowie przyjęci do klas siódmych będą uczyć się w roku szkolnym 2018/19 w budynku przy ul. Słowackiego, a w roku szkolnym 2019/20 w budynku przy ul. Marszałkowskiej 40.

 1. W roku szkolnym 2018/2019 będą utworzone dwie klasy siódme:
 • klasa z drugim językiem obowiązkowym – francuskim
 • klasa z drugim językiem obowiązkowym – niemieckim.

Maksymalna ilość uczniów w każdym oddziale: 26.

Zapisy do szkoły będą odbywać się w następujących etapach:

DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Karta zgłoszenia
Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym rodzice potwierdzają odpowiednimi dokumentami:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (bezpośrednio na karcie zgłoszenia),
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub kopia orzeczenia równoważna w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, (kopia dokumentu)
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny wymagającą wsparcia.
 • potwierdzona kserokopia świadectwa z klasy piątej, odpis ocen śródrocznych z klasy szóstej, informacja o osiągnięciach w konkursach: przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych,
 • opinia katechety (może być dostarczona po zakończeniu roku szkolnego wraz z świadectwem).

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Od 26 lutego do 28 marca 2018 r. – składanie wypełnionej karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły w sekretariacie w godzinach urzędowania sekretariatu,

13 kwietnia 2018 r.– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy VII na rok szkolny 2018/19, (lista umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu, na stronie internetowej szkoły, telefonicznie nie udzielamy informacji).

 • podpisanie kontraktu rodziców oraz przyjętego ucznia z Siostrą Dyrektor,
 • dostarczenie pozostałych dokumentów: 22 i 25 czerwca 2018 roku.

W przypadku większej liczby chętnych niż przewidywanych miejsc, o przyjęciu będą decydowały wyniki w nauce.

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.
 3. W przypadku większej liczby zgłoszonych niż przewidywanych miejsc zostaną uwzględnione następujące kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • wyniki w nauce.
 1. Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria dodatkowe:
 • dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA klasa siódma