Prosimy o wsparcie naszej szkoły (na Marszałkowskiej) w projekcie „Wzorowa Łazienka”. Punkty można uzyskać na trzy sposoby:
– głosowanie (raz dziennie jeden głos z jednego adresu e-mail)
– rejestracja paragonu z dowolnym produktem Domestos
– pobranie aplikacji i uzyskiwanie punktów w grze edukacyjnej

 

Link do GALERIA! GŁOSOWANIE

Dziękujemy za wsparcie

Najważniejsze punkty regulaminu konkursu.

Zasady głosowania:
1. Od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r. internauci mogą głosować na dodane do Programu i opublikowane na Stronie Internetowej galerie z Pracami Programowymi (dalej: Głosowanie). 2. Głosy mogą oddawać osoby fizyczne tylko z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające dostęp do sieci Internet (Internauci), (dalej: Głosujący) z zastrzeżeniem, że jedna osoba fizyczna może jednego dnia oddać tylko jeden Głos standardowy, o którym mowa 4 podpunkt 3a. 3. Istnieje sześć rodzajów głosów: a) Głosy standardowe to głosy oddawane na stronie internetowej, o których mowa 4 podpunkt 4; b) Głosy z paragonami to głosy oddawane na stronie internetowej, o których mowa 4 podpunkt 5. Jeden Głos z paragonem ma wagę 20 Głosów standardowych dla szkoły, na którą został oddany głos z paragonem; c) Głosy z gry to głosy oddawane za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na telefony komórkowe z systemem android i iOS, o których mowa w 4 podpunkt 11; d) Dodatkowe głosy to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami o których mowa w 4 podpunkt 12; e) Extra Głosy to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami, o których mowa w 4 podpunkt 13; f) Głosy z ankiety to głosy, które można otrzymać zgodnie z zasadami, o których mowa w 47 podpunkt 11;  4. Oddawanie Głosów standardowych odbywa się w dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapach: a) W pierwszym etapie należy wybrać galerię Szkoły, na którą chce się oddać głos i kliknąć w przycisk Zagłosuj w galerii na Stronie Internetowej, zaakceptować Regulamin oraz podać adres e-mail, na który zostanie niezwłocznie wysłany przez Organizatora specjalny, unikatowy kod weryfikujący; b) W drugim etapie należy wpisać w dedykowane pole na stronie internetowej kod weryfikujący, który został wysłany na podany w pierwszym etapie adres email, po czym należy kliknąć na stronie internetowej w pole Potwierdź głos. Prawidłowe przepisanie kodu i podanie prawidłowych danych będzie skutkowało oddaniem ważnego głosu. Jeden głos Głosującego zapewnia Szkole 1 głos w Programie. Kod weryfikujący jest ważny przez 24h od momentu jego wysłania do użytkownika. Po tym czasie kod weryfikujący staje się nieaktywny i nie można z niego skorzystać, aby oddać głos na Szkołę; 5. Głosujący może zwiększyć liczbę oddanych głosów na rzecz Szkoły podczas pojedynczego głosowania. Głosujący oddając 1 (słownie: jeden) Głos z paragonem może przyznać równowartość 20 (słownie: dwudziestu) Głosów standardowych poprzez wykonanie łącznie następujących czynności: a) zakupienie w okresie od 1.09.2018 r. do 30.11.2018 roku dowolnego produktu marki Domestos i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu marki Domestos. W przypadku, gdy z treści paragonu nie wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zakupiono produkt marki Domestos, Głosujący może poprosić w sklepie, w którym dokonano zakupu, o stosowną adnotację na odwrocie paragonu wraz z pieczątką sklepu; b) kliknięcie w przycisk Głosuj z paragonem w galerii na Stronie Internetowej;  c) podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej; d) dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg o maksymalnym rozmiarze 5 MB);  e) podanie adresu e-mail; f) zaakceptowanie Regulaminu; g) wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (adres e-mail) w celach związanych przedmiotowo z Programem; 6. Organizator ma do 14 dni roboczych na weryfikację paragonu i dopisanie Głosów do konta Szkoły, na którą został oddany Głos z paragonem.
7. Organizator zastrzega, że jeśli paragon nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, Głosy nie zostaną doliczone szkole. 8. Organizator zastrzega, że 1 Głos z paragonem stanowi równowartość 20 Głosów standardowych, niezależnie od liczby zakupionych produktów Domestos widniejących na paragonie. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia Głosującego o przedstawienie oryginału dowodu zakupu do wglądu. 10. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji Głosów, polegającej na sprawdzeniu, czy przesłany wraz z formularzem numer dowodu zakupu jako kolejny głos przez jednego Głosującego lub przez innego Głosującego, stanowi ten sam dowód zakupu. W przypadku przesłania tego samego dowodu zakupu przez tego samego lub innego Głosującego jako kolejny głos, taki głos nie bierze udziału w głosowaniu i głosy nie zostaną dopisane do konta Szkoły, na którą oddany był Głos z paragonem. 11. Oddawanie Głosów z gry odbywa się poprzez aplikację mobilną dostępną na telefony komórkowe z systemem android i iOS. Aby oddać Głos za pomocą aplikacji mobilnej, należy wykonać następujące 8 czynności: a) Pobrać aplikację mobilną na swój telefon po 1 października 2018 roku; b) Wybrać w aplikacji mobilnej Szkołę, na którą chce się oddać Głosy z gry; c) Zagrać w grę dostępną w aplikacji mobilnej. Każde 100 punktów zdobyte w grze to 1 Głos z gry dla Szkoły, o której mowa w 4 podpunkt 11b; d) Jeden Głos z gry ma równowartość jednego Głosu standardowego; e) Aplikacja mobilna będzie dostępna dla użytkowników po 1 października 2018 roku. O dacie jej udostępnienia Organizator powiadomi na Stronie Internetowej; f) Treści zawarte w aplikacji mobilnej mają charakter edukacyjny. Celem aplikacji jest propagowanie i popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat higieny w toaletach; 12. Każda Szkoła biorąca udział w programie może jednorazowo zwiększyć o 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) swoją liczbę głosów (dalej Dodatkowe Głosy).

Warunkiem otrzymania Dodatkowych Głosów jest:
– wywieszenie na terenie szkoły plakatów, które promują program Wzorowa Łazienka;
– naklejenie naklejek przeznaczonych do szkolnych łazienek, które promują zasady higieny podczas korzystania z toalet;
– przesłanie do Organizatora przez stronę internetową za pomocą konta Szkoły po zalogowaniu zdjęć dokumentujących rozmieszczenie plakatów i naklejek na terenie szkoły;

Wzorowa łazienka – liczy się każdy głos!