Informuję, że rozpoczynamy zapisy do dwóch klas pierwszych i dwóch klas siódmych Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

W celu zapisania dziecka należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz i złożyć w sekretariacie szkoły przy

ul. Słowackiego 5. Termin składania kwestionariusza od 15 marca 2017 do 7 kwietnia 2017 roku.

Informacje dotyczące klas pierwszych

1. Przewidywana liczba uczniów w klasie wynosi 25. Siedzibą klas pierwszych będzie budynek przy ulicy Marszałkowskiej 40 (dawna Toporowskiego) w Kielcach. W późniejszym czasie zostanie ogłoszony termin spotkania informacyjnego.

2. W przypadku większej liczby zgłoszonych niż przewidywanych miejsc zostaną uwzględnione następujące kryteria ustawowe: siedmiolatki realizujące obowiązek szkolny w danym roku szkolnym, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria dodatkowe: dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach, dzieci uczęszczające do przedszkoli katolickich.

Informacje dotyczące klas siódmych

 1. W roku szkolnym 2017/2018 będą utworzone dwie klasy siódme:

  • klasa z drugim językiem obowiązkowym – francuskim

  • klasa z drugim językiem obowiązkowym – niemieckim.

 2. Maksymalna ilość uczniów w każdym oddziale: 25. Siedzibą klas siódmych będzie budynek przy ulicy Słowackiego 5 w Kielcach.

  • Zapisy do szkoły będą odbywać się w następujących etapach:

  • składanie dokumentów ( kwestionariusz, potwierdzona kserokopia świadectwa z klasy V, spis ocen śródrocznych z klasy VI, informacja o osiągnięciach w konkursach: przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, opinia Ks. Proboszcza lub Katechety)

  • ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły: 29 maja 2017 na stronie internetowej szkoły,

  • podpisanie kontraktu rodziców oraz przyjętego ucznia z Siostrą Dyrektor,

  • dostarczenie pozostałych dokumentów: 23 i 26 czerwca 2017 roku.

W przypadku większej liczby chętnych niż przewidywanych miejsc, o przyjęciu będą decydowały wyniki w nauce.

s. Natalia Małgorzata Bialek