Informacje dotyczące klas pierwszych

 1. Przewidywana liczba uczniów w klasie wynosi 25. Siedzibą klas pierwszych będzie budynek przy ulicy Marszałkowskiej 40 (dawna Toporowskiego) w Kielcach. W późniejszym czasie zostanie ogłoszony termin spotkania informacyjnego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Karta zgłoszenia
Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym rodzice potwierdzają odpowiednimi dokumentami:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (bezpośrednio na karcie zgłoszenia),
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub kopia orzeczenia równoważna w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, (kopia dokumentu)
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny wymagającą wsparcia.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem i jego obojgiem rodziców.

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje dyrektor do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • Od 26 lutego do 28 marca 2018 r.– składanie wypełnionej karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania sekretariatu,
 • Od 19 marca do 4 kwietnia 2018 r.– rozmowy rekrutacyjne z kandydatem i jego obojgiem rodziców,
 • 13 kwietnia 2018 r.– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2018/2019, (lista umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu i na stronie internetowej telefonicznie nie udzielamy informacji).

KARATA ZGŁOSZENIA DZIECKA do klasy pierwszej