REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
W CZASIE PANDEMII W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 1. Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN oraz na podstawie Zarządzenia nr 2/2021/22 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej z dnia 30 sierpnia 2021 r.
 1. Obowiązki czytelników:
  a) do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły w ustalonych godzinach pracy biblioteki szkolnej.
  b) w bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
  W przypadku większej liczby osób odwiedzających bibliotekę szkolną, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości.
  c) w bibliotece szkolnej przy stanowiskach komputerowych mogą pracować jednocześnie tylko 2 osoby.
  d) w bibliotece szkolnej należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę/ przyłbicę.
  e) czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
  f)  czytelnicy mogą składać zamówienia książek na karteczkach w wyznaczonym i opisanym miejscu na korytarzu koło biblioteki. Odbiór zamówionych książek odbywać się będzie osobiście w bibliotece szkolnej.
 1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
  a) nauczyciele bibliotekarze są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk, noszenia maseczek/przyłbic lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
  b) wszystkie książki zwrócone przez czytelników będą oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
  c) w czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki szkolnej nauczyciel bibliotekarz prowadzi prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzy salę, przeciera powierzchnie płaskie.
  d) po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują odpowiednimi środkami powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki szkolnej.
 2. Pozostałe zapisy funkcjonowania biblioteki szkolnej nie uległy zmianie i są dostępne w Regulaminie Biblioteki Szkolnej w Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie
  i pracownicy szkoły.

 2. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego
  na podstawie aktualnych list.

 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

 4. Dokonując zwrotów książek i innych dokumentów należy podać
  swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno ich pozostawić bez wypisania
  z pamięci komputera.

 5. Nie obowiązują ograniczenia ilościowe wypożyczanych książek.

 6. Za zgodą nauczyciela – bibliotekarza każdą wypożyczoną pozycję można prolongować na kolejny okres.

 7. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu i szanowania wypożyczonych zbiorów.

 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną pozycję, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone zbiory.

 10. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

 11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

Skip to content