WSTĘP:

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nazaret.kielce.pl

Data publikacji strony internetowej: 06-07-2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31-03-2021 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość zmiany rozmiaru liter
 • podświetlane linki
 • jasne tło
 • czytelniejsze czcionki
 • skala szarości
 • negatyw dla słabowidzących

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 31-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika
Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: s. dyrektor Natalia Małgorzata Białek
sekretariat szkoły: sekretariat@kspjadwiga.pl
telefon: Tel: (41) 343-51-99
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Słowackiego. Wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące do drzwi wejściowych na teren szkoły.
Od ul. Seminaryjskiej można skorzystać z bezpośredniego wejścia na teren szkoły (bez schodów).

2. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w budynku głównym. Po skorzystaniu z łącznika i platformy dla niepełnosprawnych dostępne są również pomieszczenia w oficynie.

3. Portiernia szkoły znajduje się przy wejściu głównym, po prawej stronie.

4. W budynku głównym znajduje się winda dostosowana do przewozu osób na wózkach. W oficynie znajduje się platforma dla niepełnosprawnych..

5. W budynku głównym i w oficynie znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

6. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

7. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingach miejskich w pobliżu szkoły (Plac Wolności, ul. Mickiewicza).

8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

9. Zgodnie z zarządzeniem Siostry dyrektor do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osobą do kontaktu w sprawie informacji o dostępności architektonicznej jest s. dyrektor Natalia Małgorzata Białek

Skip to content