REGULAMIN

MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO (MCI)

 1. W MCI obowiązują przepisy Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły.

 2. Z MCI mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

 3. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

 4. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie celom dydaktycznym.

 5. Użytkownik jest zobowiązany szanować sprzęt, oprogramowanie oraz pracę własną i kolegów, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich.

 6. Użytkownik opracowany materiał może zapisać na nośniku własnym. Pozostawione na komputerze dokumenty będą regularnie usuwane.

 7. Przy każdym komputerze może pracować tylko 1 osoba.

 8. Samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłącznie klawiatury, monitorów, myszy, słuchawek) jest niedozwolone.

 9. Zabrania się instalowania oprogramowania z zewnątrz i dokonywania zmian
  w istniejącym oprogramowaniu.

 10. Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

 11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

 12. Na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

 13. Pracą MCI kieruje nauczyciel – bibliotekarz. O wykorzystaniu jej do innych celów każdorazowo decyduje Dyrektor Szkoły.

Skip to content